کسب مدال

کسب مدال برنز در مسابقات کشوری پرش خرک توسط علی خضری دانش آموز پایه اول دبیرستان پیرانه سما